Ζωγράφου :  22/06/2023

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Ανάρτηση τελικών Πινάκων Κατάταξης-βαθμολογίας, Απορριφθέντων

& Προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023, υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ   Προσωπικού καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου».

Ορθές επαναλήψεις των πινάκων μετά από επανέλεγχο της Επιτροπής και πρόσθεση νέων αιτήσεων από Ταχυδρομείο

 Η υποβολή των ενστάσεων κατά  των πινάκων αυτών ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 23/06/2023 έως και την Κυριακή   02/07/2023.

Συνημμένα Αρχεία: