Πίνακες Aποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2023 Κατάταξης-βαθμολογίας & Αποκλειομένων Υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2023 ΠΕ Γυμναστών για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κωδ. 101) – (κωδ. 103)

Για την απασχόληση  πέντε  (5) ατόμων, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την εκτέλεση των έργων α) «Εκγύμναση δημοτών» στο  Δημοτικό Γυμναστήριο και β) «Εκγύμναση δημοτών» στο Κολυμβητήριο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου Ζωγράφου»

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 11/04/2023 έως και  Πέμπτη 20/04/2023 ηλεκτρονικά στο email: (prosl.enstasi@asep.gr και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) βλ.Παράρτημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

 

Συνημμένα Αρχεία: