Προκήρυξη – για την σύναψη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την
παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους – διάρκειας έως 12 μήνες, με Οκτώ (8) Καθηγητές Μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο και ένα (1) Επιμορφωτή/τρια για το εργαστήριο Φωτογραφίας.

Υποβολή αιτήσεων από: Πέμπτη 16/12/2021 έως και Τρίτη  21/12/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο email: andaskala@gmail.com, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15772, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, υπόψη της κας Αντωνίας Καλύβα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107713802).

Συνημμένα Αρχεία: