Προκήρυξη – για την σύναψη Σύμβαση Μίσθωσης  Έργου (ΣΜΕ), για την παροχή υπηρεσιών έναντι Αντιτίμου από τους ωφελούμενους – διάρκειας έως 12 μήνες, με πέντε (5) Καθηγητές Μουσικής για το Δημοτικό Ωδείο και τρεις (3) Επιμορφωτές/τριες για τα εργαστήρια Κοπτικής-Ραπτικής ,Χειροποίητου κοσμήματος & Φωτογραφίας.

Υποβολή αιτήσεων από:

  Τετάρτη  25/01/2023 έως και  Τρίτη   31/01/2023

Στην προθεσμία αυτή θα δοθεί παράταση έως και Πέμπτη  2/02/2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο email: zografou.np@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανακρέοντος 60 – Ζωγράφου Τ.Κ.15771, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107713802).

Συνημμένα Αρχεία: