Ζωγράφου :  19/12/2023

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»

Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2023

Για την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού  προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  και των Επιμορφωτικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2023-2024.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 20/12/2023 έως και Παρασκευή 29/12/2023.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 κατά περίπτωση.
  3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 66826/8-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒ7Γ46ΜΤΛ6-ΥΤΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο).

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με Αντίτιμο, διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς & οκτώ (8) μήνες  για τους επιμορφωτές.

Συνημμένα αρχεία: