Ζωγράφου:  19/12/2023

Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου»                                                              

Προκήρυξη ΣME 3/2023

Για την πρόσληψη  δύο  (2) ατόμων, καλλιτεχνικού & επιμορφωτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου  κατά την διδακτική περίοδο 2023-2024.

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 20/12/2023 έως και Παρασκευή 29/12/2023.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου με Αντίτιμο, διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως δώδεκα (12) μήνες .

Συνημμένα αρχεία: