Προκήρυξη πρόσληψης καλλιτεχνικού – επιμορφωτικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, κατά την διδακτική περίοδο 2022-2023, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, και για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς οκτώ (8) μήνες για τον ηθοποιό – σκηνοθέτη, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων.

Υποβολή αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 24/10/2022 έως και Δευτέρα 31/10/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τους κωδικούς 101 έως 104 στο email: zografou.np@gmail.com  και για τον κωδικό 105 στο email: politismos.dz@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη όπως αυτά εμφανίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.