Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού                                                              Ζωγράφου :  19/07/2019

                   Δήμου Ζωγράφου»

 

 

Προκήρυξη

Για την πρόσληψη  δεκαπέντε  (15) ατόμων, καλλιτεχνικού, επιμορφωτικού & αθλητικού προσωπικού για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου , των Επιμορφωτικών Τμημάτων και των Αθλητικών Τμημάτων κατά την διδακτική περίοδο 2019-2020

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 22/07/2019 έως και Τετάρτη 31/07/2019

 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20914/16-05-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΟΧ465ΧΘ7-Θ9Ν) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη 15 συμβάσεων στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α) όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.
  1. Τις διατάξεις του Π.Δ.524/1980 κατά περίπτωση.
  2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.: 17817/8-03-2019 (ΑΔΑ:Ω716465ΧΘ7-ΞΠ4) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση δεκαπέντε (15) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (με αντίτιμο).

 

 

Ανακοινώνεται  η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με Αντίτιμο, διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως εννέα (9) μήνες για τους μουσικούς & οκτώ (8) μήνες  για τους επιμορφωτές και γυμναστές.

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω:

 

  • Ανακοίνωση και Παράρτημα αυτής
  • Αίτηση

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ2.2019     

2. ΑΙΤΗΣΗ